Івашина Данило вступив у « Дніпропетровський театрально - художній коледж »

18.08.2024

Івашина Данило вступив у « Дніпропетровський театрально - художній коледж »

 

Івашина Данило вступив у « Дніпропетровський театрально - художній коледж » . Спеціалізація : образотворче мистецтво

 

Обласний комунальний вищий навчальний заклад " Дніпропетровський театрально - художній коледж "

 

 

Спеціальність : 023 Образотворче мистецтво , декоративне мистецтво , реставрація

Спеціалізація : образотворче мистецтво

денна форма навчання

 

Ivashyna Danylo vstupyvshy do «Dnipropetrovsʹkoho teatralʹno-khudozhnʹoho koledzhu». Spetsializatsiya: obrazotvorche mystetstvoOblasnyy komunalʹnyy vyshchyy navchalʹnyy zaklad "Dnipropetrovsʹkyy teatralʹno-khudozhniy koledzh"

Spetsialʹnistʹ : 023 Obrazotvorche mystetstvo , dekoratyvne mystetstvo , restavratsiya

Spetsializatsiya: obrazotvorche mystetstvo

denna forma navchannya

 

 Просмотров: 210 

© akadem-risunok.in.ua